ค้นหา

 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 11190162
โครงการ : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม จากปัจจัยทางกายภาพ โดยกำหนดเงื่อนไขการวิเคราะห์จากพื้นที่หมู่บ้าน และพื้นที่ที่เคยประสบภัยดินโคลนถล่มเป็นหลัก ร่วมกับการวิเคราะห์จากพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่ที่เคยประสบภัยดินโคลนถล่มเป็นหลัก ร่วมกับการฯ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยจากดินโคลนถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  2. เพื่อจัดทำแผนที่และข้อมูลสรุปพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม และหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  3. เพื่อวางแผนการป้องกันภัยจากดินโคลนถล่ม ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการเตือนภัย แผนการเตรียมพร้อม และแผนการบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากดินโคลนถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :

จิระ ปรังเขียว

กฤษณะ ไพโรจน์กุล

จันทนา พุฒิมงคลเจริญ

ชยกฤต ม้าลำพอง

เดชา เรืองอ่อน

นฤมล ตันสุวรรณดี

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

สายสนม หลักทอง

สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th