ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ
รหัส : 02007149
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ
Project : Design and Construction of an Automatic Film Processing.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 145,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องล้างฟิล์มเอกซ์เรย์อัตโนมัติ
  2. พัฒนางานรังสีวินิจฉัย
นักวิจัย :

อำพล เจริญพัฒนไพศาล

อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th