ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องเปรียบเทียบสีและความวาว
รหัส : 02007148
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องเปรียบเทียบสีและความวาว
Project : Design and Construction of a Colour and Gross Meter.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 166,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างเครื่องเปรียบเทียบและความวาว
  2. สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัด
  3. สนับสนุนให้มีการสร้างเครื่องมือวัด
นักวิจัย :

สมโภชน์ อิ่มเอิม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th