ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าตัดด้วยไฟฟ้า
รหัส : 02007146
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าตัดด้วยไฟฟ้า
Project : Design and Construction of an Electrosurgical Apparatus.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 148,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างเครื่องผ่าตัดด้วยไฟฟ้า
  2. กระตุ้นให้มีการวิจัยและพัฒนาทางด้านอุปกรณ์การแพทย์
  3. กระตุ้นให้มีการสร้างอุปกรณ์การแพทย์ขึ้นใช้เองภายในประเทศ
นักวิจัย :

สนธยา บรรลือโชคชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th