ค้นหา

 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รหัส : 11190064
โครงการ : การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Project : The Utilization and Satisfactions of The Institute Web Sites Among King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok Students.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 15,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาเฉพาะเหตุผล การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบัน ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2547 เท่านั้น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและพฤติกรรมใช้เว็บไซต์สถาบัน ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์สถาบันในด้านเหตุผลที่ใช้เว็บไซต์ ลักษณะการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของนักศึกษาฯ
  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์สถาบัน
  4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของนักศึกษาฯ
นักวิจัย :

มานีสงค์ ปฐมวิริยะวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th