ค้นหา

 การศึกษาระดับแอนติบอดีไตเตอร์ต่อเชื้อริกเก็ตเซียของประชากรปกติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีอินไดเรคอิมมูโนเปอร์ออกซิเดส
รหัส : 02006844
โครงการ : การศึกษาระดับแอนติบอดีไตเตอร์ต่อเชื้อริกเก็ตเซียของประชากรปกติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีอินไดเรคอิมมูโนเปอร์ออกซิเดส
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาร้อยละของความชุกในการติดเชื้อริกเก็ตเซียใน กลุ่มต่าง ๆ ของประชากรปกติในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อหาค่าเฉลี่ยของระดับแอนติบอดีของริกเก็ตเซียใน กลุ่มต่าง ๆ ของประชากรปกติในเขตกรุงเทพมหานคร
  3. เพื่อเรียนรู้วิธีการตรวจในวิธีอินใดเรคอิมมูโนเปอร์ ออกซิเดส
นักวิจัย :

ชาญชุติ จรรยาสัณห์

ประจวบ สังฆสุวรรณ

ลีรา กิตติกูล

ศุภรวิทย์ พึ่งจิตต์ตน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th