ค้นหา

 ผลกระทบของการเพิ่มรายได้ของสตรีต่อภาวะสุขภาพและค่าใช้จ่ายอาหารในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
รหัส : 02006815
โครงการ : ผลกระทบของการเพิ่มรายได้ของสตรีต่อภาวะสุขภาพและค่าใช้จ่ายอาหารในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
Project : The Impact of the Increase of Women's Income on their Health Status and Food Expenditure in Bangkon and Circle.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 25,820 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษารายได้ของสตรี 6 กลุ่มอาชีพได้แก่ รับราชการ รับจ้าง ทำไร่ ทำนา สวน อาชีพพิเศษ (โสเภณี) ค้าขายและทำงานบ้าน พ.ศ. 2534 เปรียบเทียบ ปี 2533
  2. ศึกษาค่าใช้จ่ายของครอบครัวสตรี 6 กลุ่มอาชีพ ตาม ข้อ 1 เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2533 กับ 2534
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เพิ่มขึ้นกับความเครียด ดัชนีความหนาของร่างกาย, ความดันโลหิต การบริโภคอาหาร การบริโภคสิ่งเสพติด
นักวิจัย :

ดุษณี สุทธปรียาศรี

ขจิต ชูปัญญา

พรพิมล หลวงอินทิม

วัฒนา เทียบปฐม

สุทธิ อธิปัญญาคม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th