ค้นหา

 การพัฒนาระบบจัดเก็บกลุ่มตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขสำหรับประเทศไทย
รหัส : 11005279
โครงการ : การพัฒนาระบบจัดเก็บกลุ่มตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขสำหรับประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 1,910,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : ประสานงานเครือข่ายภูมิภาคเก็บข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจาก 5 ภูมิภาค ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุข ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุข สำหรับใช้เป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
  2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวที่มีความครบถ้วนทันสมัยและมีคุณภาพ
นักวิจัย :

นิตยา คชภักดี

กุลลักษณ์ เลิศภัทรพงศ์

จิตตินันท์ เดชะคุปต์

จีรนันท์ ขำนอง

จุไรภรณ์ ทัศนอนันชัย

ณัฐนารี เอมยงค์

นันทนา แสนสาคร

นัยพินิจ คชภัคดี

รุจา ภู่ไพบูลย์

ศิริกุล อิศรานุรักษ์

สายฤดี วรกิจโภคาทร

สุจิตต์ ไตรพิทักษ์

สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์

อธิวัฒน์ เปล่งสอาด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th