ค้นหา

 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปรับอุณหภูมิของเลือด และ น้ำเกลือ ก่อนถ่ายให้แก่ผู้ป่วย
รหัส : 02006461
โครงการ : การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปรับอุณหภูมิของเลือด และ น้ำเกลือ ก่อนถ่ายให้แก่ผู้ป่วย
Project : Design and Construction of on Infusion Warmer.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 68,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างอุปกรณ์อุ่นเลือดและน้ำเกลือ
  2. กระตุ้นให้มีการวิจัยทางด้านอุปกรณ์การแพทย์
  3. กระตุ้นให้มีการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ขึ้นใช้
นักวิจัย :

อำพล เจริญพัฒนไพศาล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th