ค้นหา

 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ด้วยคลื่นไฟฟ้า-ความร้อน
รหัส : 02006460
โครงการ : การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ด้วยคลื่นไฟฟ้า-ความร้อน
Project : Design and Construction of A Muscle Relaseation Unit by Thermo - Electric Wave.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 96,800 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  2. ส่งเสริมให้มีการสร้างอุปกรณ์การแพทย์ขึ้นใช้ในประเทศ
นักวิจัย :

อำพล เจริญพัฒนไพศาล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th