ค้นหา

 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีดำเนินงานวางแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน
รหัส : 02006411
โครงการ : การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีดำเนินงานวางแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน
Project : Developing Appropriate Technology for Quality of Life Development Planning Process by Using Village Basic Minimun Needs Griterior.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาาะสมในระดับหมู่บ้าน
  2. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการดำเนินงานวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมในระดับหมู่บ้าน
  3. เพื่อประเมินผลรูปแบบที่ใช้ในการวิจัย
นักวิจัย :

กุหลาบ รัตนสัจธรรม

ฉันทนา จันทวงศ์

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th