ค้นหา

 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานสภาวะการทำงานกับภาวะสุขภาพของคนงานในโรงสีข้าว : เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
รหัส : 02005909
โครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานสภาวะการทำงานกับภาวะสุขภาพของคนงานในโรงสีข้าว : เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
Project : The Relationship Between Causal of Working Environment, Working Condition and Health Status of Rice-Mill The Relationship Between Causal of Working Environment, Working Condition and Health Status of Rice-Mill Workers, Nongjog District, Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 30,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ระดับความชื้น ปริมาณฝุ่นละอองข้าวระดับเสียงในโรงสีข้าว
  2. ประเมินภาวะสุขภาพทางกายภาพของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มีบ้านพักอยู่ใกล้บริเวณโรงสีข้าว
  3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการทำงาน สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กับภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงสีข้าว
  4. เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของประชาชน ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ปฏิบัติงานในโรงสีข้าว
นักวิจัย :

พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

สมพงษ์ เพ่งศรี

สำเภา นภีรงค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th