ค้นหา

 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยของประเทศ
รหัส : 11000132
โครงการ : ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยของประเทศ
Project : Information System for Decision Support on R&D Policy and Planning.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,846,505 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลให้ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน อันได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ รวมค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาประเทศ
  2. เพื่อสร้างสนเทศสนับสนุนการกำหนดนโยบาย และแนวทางการวิจัยของประเทศ
  3. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายภายในกองนโยบายและวางแผนการวิจัย และเชื่อมต่อกับศูนย์สนเทศการวิจัย
  4. เพื่อพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการนำเข้าข้อมูลของเจ้าหน้าที่โดยใช้แผ่นดิสเกตต์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
นักวิจัย :

อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์

ศิริพร อ่องรุ่งเรือง

สุนทรี คุ้มไพโรจน์

อัศนีย์ ก่อตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th