ค้นหา

 การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย
รหัส : 11000092
โครงการ : การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย
Project : Political Information Research Center.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 2,654,100 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบข่าวสาร ข้อมูลทางการเมืองการปกครองในระดับชาติ
  2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการเมืองโดยเน้นการพัฒนามาตรฐานความรู้ ทักษะ ในการสำรวจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเมืองไทย และบริการด้านข้อมูลการเมือง
นักวิจัย :

เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ

คุณาวุฒิ บุญกว้าง

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว

สุรพล ราชภัณฑารักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th