ค้นหา

 โครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากยุโรปเพื่อสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาของประเทศไทย
รหัส : 11000005
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากยุโรปเพื่อสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาของประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองนโยบายและวางแผนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. พัฒนาระบบเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงและถ่ายทอด ข้อมูลต่าง ๆ ที่ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ของประเทศต่างๆ ในยุโรป เข้ากับเครือข่าย ณ.กรุงบรัสเซลล์
  2. พัฒนาระบบเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงและถ่ายทอด ข้อมูลจากศูนย์ ณ.กรุงบรัสเซลล์ เข้ากับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
นักวิจัย :

ชอบวิทย์ ลับไพรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th