ค้นหา

 การเจริญเติบโตและรูปร่างลักษณะของพยาธิใบไม้ลำไส้ ขนาดเล็ก (Haplochis sp.) ในสัตว์ทดลอง
รหัส : 02005205
โครงการ : การเจริญเติบโตและรูปร่างลักษณะของพยาธิใบไม้ลำไส้ ขนาดเล็ก (Haplochis sp.) ในสัตว์ทดลอง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 12,385 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์

ชาญณรงค์ อรัญนารถ

พิพัฒน์พร แคนลา

สมาน เทศนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th