ค้นหา

 การสร้างระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย
รหัส : 10190660
โครงการ : การสร้างระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 139,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : แบบบันทึกรายรับรายจ่ายครัวเรือนที่จะใช้เป็นมาตรฐานจะเน้น เรื่องรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และการออม ของครัวเรือนเป็นหลัก คำถามหลักเรื่องรายรับ รายจ่ายนี้จะแตกย่อยโยงไปยังเรื่องสุขภาพอนามัย การศึกษา การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม และการย้ายถิ่น ต่อไป
วัตถุประสงค์ :
  1. แบบบันทึกรายรับรายจ่ายครัวเรือนซึ่งเป็นมาตรฐาน ที่ใช้เก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน
  2. คู่มือการเก็บข้อมูล ซึ่งอธิบายความหมายของรายการรับจ่ายต่างๆ ขั้นตอนการเก็บข้อมูล รวมทั้งการประมวลผลข้อมูล
  3. แบบฟอร์ม และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบันทึก และประมวลผลข้อมูล
  4. โปรแกรมสำเร็จรูปที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
  5. ฝึกอบรมการใช้คู่มือการเก็บข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคู่มือนั้นในลำดับต่อๆไป
นักวิจัย :

ปราโมทย์ ประสาทกุล

รศรินทร์ เกรย์

สุรีย์พร พันพึ่ง

อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th