ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยงเด็กและครอบครัวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก
รหัส : 02001385
โครงการ : การมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยงเด็กและครอบครัวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาเฉพาะเด็กปฐมวัยที่มาใช้บริการศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยงเด็กและครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  2. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กและการส่งเสริมผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
นักวิจัย :

กรรณิการ์ มณีวรรณ

ศรีวรรณ ทาวงศ์มา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th