ค้นหา

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้คลอดต่อปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 11 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
รหัส : 02001382
โครงการ : การศึกษาความพึงพอใจของผู้คลอดต่อปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 11 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
Project : The Study of Patureents'Satisfaction of the First Year Nursing Students Nursing Care at Srimahasarakham Nursing College.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : ผู้ที่มารับบริการคลอดโดยคลอดปกติ ที่แผนกห้องคลอดของโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ภวรรษา จันทศิลป์

สิวาพร พานเมือง

สุพัตรา สินธุบัว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th