ค้นหา

 วิจัยและพัฒนากระบวนการสนับสนุน และพัฒนาจิตสำนึกของครอบครัวและชุมชนปลูกต้นไม้ยืนต้น
รหัส : 10190461
โครงการ : วิจัยและพัฒนากระบวนการสนับสนุน และพัฒนาจิตสำนึกของครอบครัวและชุมชนปลูกต้นไม้ยืนต้น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะครุศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนครอบครัวและชุมชนปลูก และดูแลต้นไม้ยืนต้นที่หลากหลาย
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการนำองค์ความรู้ในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ เพื่อการวางแผนและสร้างจิตสำนึกแก่ครอบครัวและชุมชนในการปลูกและดูแลต้นไม้ยืนต้นที่หลากหลาย
  3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาจิตสำนึกในการปลูกและดูแลต้นไม้ยืนต้นของเกษตรกรในหมู่บ้านทดลองของเครือข่าย โดยศึกษาประกอบกับของครอบครัวเกษตรกรในหมู่บ้าน
นักวิจัย :

จารีรัตน์ ปรกแก้ว

บุญเต็ม ชัยลา

ผาย สร้อยสงกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th