ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้ประสานงานและใช้บริการ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 02001373
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้ประสานงานและใช้บริการ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการจากฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อันเป็นมุมมองเพียงด้านเดียวของการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการทำแผนกลยุทธ์แบบลิขิตสมดุล
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการประสานงานและการให้บริการของฝ่ายวิจัย ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  2. เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อการประสานงานและการใช้บริการจากฝ่ายวิจัย
นักวิจัย :

ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์

นฤมล แก้วดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th