ค้นหา

 วิจัยและพัฒนากระบวนการสนับสนุนครอบครัวและชุมชนใช้ความรู้บำรุงดินจืด ระยะที่ 1
รหัส : 10190412
โครงการ : วิจัยและพัฒนากระบวนการสนับสนุนครอบครัวและชุมชนใช้ความรู้บำรุงดินจืด ระยะที่ 1
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษากระบวนการองค์ความรู้ในการบำรุงดินจืดของเครือข่ายไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพดินเปรียบเทียบระหว่างดินในป่า ดินของเกษตรทั่วไปที่ทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว
  2. เพื่อรวบรวมและเปรียบเทียบการจัดการบำรุงดินที่ดำเนินการมาของแต่ละศูนย์เรียนรู้เป็นองค์ความรู้การบำรุงดิน
  3. เพื่อศึกษากระบวนการนำองค์ความรู้ในการบำรุงดินจืดของเครือข่ายไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชน
นักวิจัย :

บุญเต็ม ชัยลา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th