ค้นหา

 การคาดประมาณจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รหัส : 02001349
โครงการ : การคาดประมาณจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Project : Estimating the Size of Injecting Drug User Population in Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาแบบตัดขวาง คัดเลือกผู้เข้าร่วมศึกษาใช้วิธี Respondent Driven Sampling (RDS)
วัตถุประสงค์ :
  1. คาดประมาณสัดส่วนจำนวนผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดที่อยู่ในและนอกระบบการบำบัดรักษา
  2. คาดประมาณจำนวนและชนิดของยาเสพติดที่ใช้ในการฉีด
  3. เปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ที่อยู่ในระบบการบำบัดรักษา และที่อยู่นอกระบบการบำบัดรักษา
นักวิจัย :

วันทนีย์ วัฒนะ

รัตนา บรรณธรรม

วิไลพร มหัทธนาภิวัฒน์

อรทัย หรูเจริญพรพานิช

อุบลรัตน์ ธนรุจิวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th