ค้นหา

 การประเมินผลการใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
รหัส : 10190044
โครงการ : การประเมินผลการใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 7,500,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอบเขตการวิจัย : การดำเนินการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยการสุ่มตัวอย่างตัวแทนจังหวัดที่ได้รับงบประมาณติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 25 จังหวัด และทำการสุ่มหมู่บ้านที่จะจัดเก็บข้อมูล จำนวน 135 ตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือดังนี้ แบบสอบถาม แบบสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อวัดผลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนของชุมชน
  2. เพื่อศึกษาประโยชน์ของเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนต่อการเตือนภัย (อุทกภัย) ของชุมชน
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  4. เพื่อทราบปัญหา และข้อเสนอแนะในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและการดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิจัย :

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

เดชา เรืองอ่อน

ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์

สายสนม หลักทอง

อำพร จันทนกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th