ค้นหา

 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง
รหัส : 10110171
โครงการ : การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง
Project : Tourism Networking By The Community Through Participatory Action Research In The Center Region.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 855,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดโดยชุมชนอย่างยั่งยืนมุ่งให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาค
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
  2. เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้านการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
  3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางอย่างเป็นรูปธรรม
นักวิจัย :

ระพีพรรณ ทองห่อ

บำเพ็ญ เขียวหวาน

เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

พิกุล ซ่อนพุ่ม

รสิกา อังกูร

สายพิณ สันทัด

อินทิรา นาคนัตร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th