ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องกระตุ้นการเชื่อมกระดูก
รหัส : 01000286
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องกระตุ้นการเชื่อมกระดูก
Project : Design and Construction of a Bone Union Simulator.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องกระตุ้นการเชื่อมกระดูก
  2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์การแพทย์
นักวิจัย :

อำพล เจริญพัฒนไพศาล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th