ค้นหา

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีการปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 3ม 1ข 1ร
รหัส : 10007696
โครงการ : ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีการปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 3ม 1ข 1ร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 3,972,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. 1 จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
  2. 2 ประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ในกลุ่มผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล และผู้ขับขี่ที่เดินทางสัญจรไปมาในด้าน การสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่ / ผู้นั่งโดยสารทั้งตอนหน้าและซ้อนท้าย การเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่รถ การมีใบอนุญาตขับขี่ และการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์
  3. ประเมินการรับรู้และความตระหนักของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (ผู้ขับขี่ / ผู้นั่งโดยสารทั้งตอนหน้าและซ้อนท้าย)
นักวิจัย :

สมประสงค์ สัตยมัลลี

กฤษณ์ เจิดวรรณะ

กิตติศักดิ์ ดวงปั้น

เดชา เรืองอ่อน

ธวัชชัย ชมภูผล

ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

สุชาติ ภัทรมุณีกุล

อำพร จันทนกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th