ค้นหา

 หัววัดตัวนำยวดยิ่งเพื่อวัดระดับไนโตรเจนเหลว
รหัส : 01000285
โครงการ : หัววัดตัวนำยวดยิ่งเพื่อวัดระดับไนโตรเจนเหลว
Project : Superconducting Sensor for Liquid Nitrogen Level.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ผ่องศรี มังกรทอง

นิกร มังกรทอง

ศรชัย ธนันชัย

สุวิทย์ วงศ์ศิลา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th