ค้นหา

 ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯ
รหัส : 10006875
โครงการ : ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯ
Project : Family : Restraining or Contributing Factor Fowards Adulescent's Drug Problem in Bangkok Metropolis
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 140,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเป็นเด็กวัยรุ่นที่ใช้และไม่ใช้ยาเสพติด อายุระหว่าง 12-19 ปี ที่ในระบบและนอกระบบโรงเรียน ใน 2 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร คือ เขตดินแดง และเขตธนบุรี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพและปัจจัยด้านครอบครัวที่นำไปสู่การใช้หรือไม่ใช้เสพยาเสพติดในวัยรุ่น
  2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยปกป้อง และปัจจัยผลักดันวัยรุ่นใช้หรือไม่ใช้ยาเสพติด
  3. เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้ครอบครัวเป็นฐานสำหรับพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการเสพยาเสพติดในวัยรุ่น
นักวิจัย :

โสภา ชบิลมันน์

ขนิษฐา เทวินทรภักดี

จิตตินันท์ เดชะคุปต์

นิภา ส. ตุมรสุนทร

ภิรมย์ จั่นถาวร

ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง

ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร

อารยัน ตระหง่าน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th