ค้นหา

 การติดตามและประเมินผลโครงการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545 งานส่งเสริมอาชีพอิสระจัดตั้งร้านช่างชนบท รพช.
รหัส : 10006777
โครงการ : การติดตามและประเมินผลโครงการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545 งานส่งเสริมอาชีพอิสระจัดตั้งร้านช่างชนบท รพช.
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 150,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองวิจัยและประเมินผล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
ขอบเขตการวิจัย : เยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งร้านช่างชนบท รพช. และฝึกอบรมหลักสูตรบริหารงานร้านช่าง จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2545
วัตถุประสงค์ :
  1. เยาวชนสามารถนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการบริหารการจัดการร้านช่างของตนเองได้อย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
  2. เสริมสร้างแนวคิดในการเลือกประกอบอาชีพที่มั่นคง ให้แก่เยาวชนทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง
นักวิจัย :

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

กมล เอมโอช

เดชา เรืองอ่อน

เบญจพร เส็งวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th