ค้นหา

 โครงการศึกษา เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข"
รหัส : 10006759
โครงการ : โครงการศึกษา เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข"
Project : The Development of Family Well-Being Indicator's Project for Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 600,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : ระดมความคิดหาค่านิยมและตัวชี้วัด จากผู้เชี่ยวชาญ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วนำตัวชี้วัดไปทดลองใช้ในพื้นที่ศึกษา จังหวัดนครปฐม จากนั้นจัดสรรตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ :
  1. กำหนดกรอบแนวคิด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข" ที่ยอมรับร่วมกันได้ว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมไทย โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
  2. พัฒนาและสร้างตัวชี้วัด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข" ของประเทศไทย สำหรับประกอบการติดตาม ประเมินผลตามแผนพัฒนาประเทศ
  3. นำตัวชี้วัด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข" มาศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาวะความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในพื้นที่นำร่อง
  4. พัฒนารูปแบบเครือข่ายเพื่อจัดทำฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข" สำหรับการติดตามประเมินผล
นักวิจัย :

นิตยา คชภักดี

จิตตินันท์ เดชะคุปต์

จีรนันท์ ขำนอง

ณัฐนารี เอมยงค์

รุจา ภู่ไพบูลย์

ศิริกุล อิศรานุรักษ์

ศิริพรรณ ทองเจิม

สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์

อธิวัฒน์ เปล่งสอาด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th