ค้นหา

 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดอุทัยธานี
รหัส : 10006697
โครงการ : การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดอุทัยธานี
Project : Study on Factors Affecting the Success of Occupation Groups Case. Study : Water Management for Sufficiency Economy Project Conducted by ARD : Provincial Office, Uthai Thani.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองวิจัยและประเมินผล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ในจังหวัดอุทัยธานี 4 หมู่บ้าน ที่มีอาสาพัฒนา รพช. และไม่มีอาสาพัฒนา รพช. เป็นผู้นำ
  2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาชนบท และในการประกอบอาชีพ ในกลุ่มศึกษาในข้อ 1 ทั้ง 4 หมู่บ้าน
นักวิจัย :

พยงค์ อภิญญานนท์

เดชา เรืองอ่อน

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th