ค้นหา

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาทางหลวงชนบท รพช.
รหัส : 10006696
โครงการ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาทางหลวงชนบท รพช.
Project : ARD. Rural Road Development Project Evaluation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 75,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองวิจัยและประเมินผล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทของ รพช. เส้นทางหลวง ที่กระจายอยู่ทั้ง 4 ภาค
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ ของโครงการพัฒนาทางหลวงชนบท รพช. ว่าสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเส้นทางคมนาคม ของประชาชนในชนบทได้มากน้อยเพียงใด ใช้ในการเดินทาง และขนส่งผลผลิตได้สะดวกตลอดทั้งปีหรือไม่
  2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในชนบทด้านความพึงพอใจในผลที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนความต้องการของประชาชน ที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท รพช.
  3. เพื่อทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท รพช.
นักวิจัย :

พยงค์ อภิญญานนท์

เดชา เรืองอ่อน

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th