ค้นหา

 การประเมินผลโครงการพัฒนาลำน้ำลี้
รหัส : 10006695
โครงการ : การประเมินผลโครงการพัฒนาลำน้ำลี้
Project : Li River Development Project Evaluation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 75,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองวิจัยและประเมินผล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
ขอบเขตการวิจัย : 1. สุ่มศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รวม 22 แห่ง ที่ก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2526-2544 ในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้าง กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง 2. กลุ่มตัวอย่างสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 856 คนและผู้นำกลุ่มทุกกลุ่ม 3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พยงค์ อภิญญานนท์

เดชา เรืองอ่อน

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th