ค้นหา

 ความพึงพอใจในบริการสุขภาพของผู้ใช้บริการในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
รหัส : 02001290
โครงการ : ความพึงพอใจในบริการสุขภาพของผู้ใช้บริการในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 34,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสุขภาพจิต
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาเชิงพรรณา ศึกษาเฉพาะผู้ที่มาใช้บริการสุขภาพที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ลลิตา กระจ่างโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th