ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสวนปรุง
รหัส : 02001289
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสวนปรุง
Project : Out-Patients Satisfaction with Services at Suanprung Rsychiatric Hospital.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลสวนปรุง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสุขภาพจิต
ขอบเขตการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาวิจัยเป็นผู้ที่มาใช้บริการ ณ การบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสวนปรุง
  2. เพื่อศึกษาถึงประเภทของบริการและรายได้ของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการบริการผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลสวนปรุง
นักวิจัย :

วรรณสิริ เพ็ญสมิทธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th