ค้นหา

 การประเมินผลการฝึกอบรมช่างชนบท รพช. ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
รหัส : 10006533
โครงการ : การประเมินผลการฝึกอบรมช่างชนบท รพช. ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 26,020 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองวิจัยและประเมินผล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ของครัวเรือนเยาวชน ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบกิจการร้านช่างชนบทจากสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.).
  2. เพื่อศึกษาผลสำเร็จของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่างชนบท รพช. ในด้านการสนองตอบนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย และเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
นักวิจัย :

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

เดชา เรืองอ่อน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th