ค้นหา

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 : ศึกษากรณีการฝึกอบรมช่างชนบท รพช.
รหัส : 10006427
โครงการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 : ศึกษากรณีการฝึกอบรมช่างชนบท รพช.
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 94,740 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองวิจัยและประเมินผล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมหลักสูตรช่างชนบท รพช. ว่า สามารถสนองตอบนโยบาย ของกระทรวงมหาดไทย และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 หรือไม่/เพียงใด
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินโครงการ ที่มีต่อครัวเรือนเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
  3. เพื่อทราบถึงทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน รพช.
นักวิจัย :

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

จรัส อังกาบ

เดชา เรืองอ่อน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th