ค้นหา

 การศึกษาวิจัยการพัฒนาทางสังคมของกลุ่มชนพื้นเมืองเชื้อสายไทย-ลาว ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่แถบพื้นที่ชายขอบประเทศไทย ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย
รหัส : 10006197
โครงการ : การศึกษาวิจัยการพัฒนาทางสังคมของกลุ่มชนพื้นเมืองเชื้อสายไทย-ลาว ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่แถบพื้นที่ชายขอบประเทศไทย ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 150,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของชุมชนหลักที่มีกลุ่มชนพื้นเมืองเชื้อสายไทย - ลาวที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ แถบชายขอบประเทศไทย เขตจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย
  2. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะในการพัฒนาทางสังคมของชนพื้นเมืองกลุ่มนี้ สมัยหลังจากปฎิรูปการปกครองเป็นระบบเทศาภิบาล
  3. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะในการพัฒนาทางสังคม ของกลุ่มชนกลุ่มนี้ ในสมัยต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
  4. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาสังคมแถบชายขอบประเทศไทย บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ ที่มีกลุ่มชนพื้นเมืองเชื้อสายไทย - ลาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมา
นักวิจัย :

ฉันทนา จันทร์บรรจง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th