ค้นหา

 วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน
รหัส : 10006029
โครงการ : วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 732,660 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของโครงการ
  2. เสนอแนวทางและรูปการวางแผนการจัดพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงผสมผสาน
  3. เสนอตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการจัด พื้นที่ลุ่มน้ำที่เหมาะสม
  4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการศึกษา
นักวิจัย :

วันเพ็ญ สุรฤกษ์

จิระ ปรังเขียว

ดุสิต มานะจุติ

พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม

พวงเพชร์ ธนสิน

วราภา คุณาพร

วิบูลย์ ช่างเรือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th