ค้นหา

 การศึกษาวิจัยความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการ ทำงานและสวัสดิการ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน ให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 10005921
โครงการ : การศึกษาวิจัยความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการ ทำงานและสวัสดิการ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน ให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : The Study of Needs to Seek for Job and Social Wefare for the Establishment of the Elderly in Bangkok Metropolis
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 75,140 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยประชากรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการทำงาน และคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรม ผู้สูงอายุ
  2. เก็บและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเอกชนที่พอจะมีงาน ให้ผู้สูงอายุทำ
  3. เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานและสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
นักวิจัย :

อรพินท์ บุนนาค

พรรณี ประจวบเหมาะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th