ค้นหา

 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ
รหัส : 02001274
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ
Project : Programmer for Sescual Health Development.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นิกร ดุสิตสิน

เขมิกา ยามะรัต

จงกล ตั้งอุสาหะ

รัตนา สินธุภัค

วีระ นิยมวัน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th