ค้นหา

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความแตกต่างในความสำเร็จของการดำเนินงานร้านค้าชนบท รพช.
รหัส : 10005122
โครงการ : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความแตกต่างในความสำเร็จของการดำเนินงานร้านค้าชนบท รพช.
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 761,600 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2531
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานประกันสังคม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อต้องการทราบถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีต่อสมาชิกร้านค้าชนบท
  2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความ แตกต่างในความสำเร็จของกลุ่มร้านค้าชนบท
นักวิจัย :

สมชาย วัฒนา

ชูศักดิ์ โอจงเพียร

ผุสดี เชื้อสุวรรณ

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

อาณัติ นทีทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th