ค้นหา

 การวิเคราะห์ผลงานการศึกษา วิจัย การแปรรูป ผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
รหัส : 10001658
โครงการ : การวิเคราะห์ผลงานการศึกษา วิจัย การแปรรูป ผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
Project : An Analysis of Studies and Researches on Agricultural Product Processing and Technology Transfer to People in Chiangmai and Chiangrai Provinces
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 97,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองส่งเสริมการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : ทำการรวบรวมผลงานวิจัยที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ไว้ในแหล่งเดียวกัน แล้วทำการศึกษาวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจ และรวบรวมผลงานการศึกษา วิจัยที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
  2. เพื่อวิเคราะห์สถานภาพการวิจัยเพื่อให้ทราบภาพรวมเกี่ยวกับผลงานวิจัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
  3. เพื่อวิเคราะห์ผลงานการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
  4. เพื่อวิเคราะห์ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
นักวิจัย :

ธเนศ ต่วนชะเอม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th