ค้นหา

 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง
รหัส : 10001633
โครงการ : การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง
Project : The Evaluation on "One Tambon One Product" in Eastern Region
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 97,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" จึงกำหนดขอบเขตในการศึกษาวิจัย ที่จะศึกษาในกลุ่มเป้าหมายในเขตภาคเหนือ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พรจิต สมบัติพานิช

ชวนะ ภวกานันท์

อุบลวรรณา ภวกานันท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th