ค้นหา

 ความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
รหัส : 10001625
โครงการ : ความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Project : Satisfaction on Out-Patient Service at Srinagarind Hospital
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 14,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลศรีนครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขปรับปรุงบริการในจุดที่มีความบกพร่องได้ตรงจุดและหามาตรการหรือแนวทางปรับปรุง/พัฒนาเฉพาะหน่วยงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ
วัตถุประสงค์ :
  1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในแต่ละขั้นตอนของแผนกผู้ป่วยนอก
  2. ระยะเวลาที่ใช้ต่อการมารับบริการตรวจรักษา ที่แผนกผู้ป่วยนอก
  3. ความคิดเห็นทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกผู้ป่วยนอก
นักวิจัย :

ชูศรี คูชัยสิทธิ์

ภิเศก ลุมพิกานนท์

วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี

สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th