ค้นหา

 รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รหัส : 10001600
โครงการ : รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 53,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานเผยแพร่หรือรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการรับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดจากสื่อต่าง ๆ และสื่อหรือกิจกรรมของกรมประชาสัมพันธ์
  2. เพื่อศึกษาจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นักวิจัย :

พัชนี เชยจรรยา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th