ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
รหัส : 10001555
โครงการ : การมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการพัฒนาชุมชน
ขอบเขตการวิจัย : ด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะ กรรมการกองทุน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ประจำหมู่บ้าน อ.บ้านหลวง จ.น่าน จำนวน 21 หมู่บ้าน 189 คน ด้านเนื้อหา ศึกษาและวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนกข.คจ. ประจำหมู่บ้านและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ........
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำหมู่บ้าน อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
  2. เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ของกรรมการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำหมู่บ้าน อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
  3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำหมู่บ้าน อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
นักวิจัย :

วิลาวัลย์ วรรณวิจิตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th