ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาบ้าในประเทศไทย
รหัส : 10001554
โครงการ : การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาบ้าในประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 73,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดยาบ้าในประเทศไทย เฉพาะจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสาขาวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการป้องกันแพร่ระบาดของยาบ้าในประเทศไทย
  2. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการป้องกันแพร่ระบาดของยาบ้าในประเทศไทย
นักวิจัย :

จำเนียร ชุณหโสภาค

สมภพ วชิรพงศ์

แสวง จงสุจริตธรรม

อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th