ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัส : 10001551
โครงการ : การมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการพัฒนาชุมชน
ขอบเขตการวิจัย : ด้านเนื้อหา กำหนดไว้ 3 ประเด็น คือ ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
  2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
  3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
นักวิจัย :

พิมพ์พร นพวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th